1. INFORMACIÓ A L'USUARI

AGP ATELIER 1913, S.L., com Responsable del Tractament, li informa que, segons allò disposat al Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril, (RGPD) i a la L.O. 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seves dades tal i com reflexem a la present Política de Privacitat.

A aquesta Política de Privacitat describim com recollim les seves dades personals i per què les recollim, què fem amb elles, amb qui les compartim, com les protegim i les seves opcions en quant al tractament de les seves dades personals.

Aquesta Política s'aplica al tractament de les seves dades personals recollides per les empreses per a la prestació dels seus serveis. SI accepta les mides d'aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta Política.

2. CONTACTE

Denominació social: AGP ATELIER 1913, S.L.
Nom comercial: AGP ATELIER 1913, S.L.
CIF: B66898610
Domicili: c/ Viladomat, 97 – 08015 BARCELONA (ESPAÑA)
e-mail: info@annamaldonadojoyas.com

3. PRINCIPIS CLAU

Sempre hem estat compromesos a prestar els nostres serveis amb la més alta qualitat, la qual cosa inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

  • Legalitat: Només recopil·larem les seves dades personales per a finalitats específiques, explícites i legítimes.
  • Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal a allò que és estrictament rellevant i necessari per a les finalitats per a les quals s'han recopil·lat.
  • Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seves dades personals per a les finalitats declarades i només segons els seus desitjos.
  • Precisió: Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzades.
  • Seguretat de les Dades: Apliquem les mides tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per a garantitzar que les seves dades no pateixin danys, tals com divulgació o accès no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
  • Accès i Rectificació: Disposem de mitjans per a que accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.
  • Conservació: Conservem les seves dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per a les finalitats per a les quals s'han recopil·lat.
  • Las transferències internacionals: si es donés el cas de que les seves dades han de ser transferides a fora de la UE/EEE, es protegiran adequadament.
  • Tercers: L'accès i transferència de dades personals a tercers es porten a terme d'acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
  • Marketing Directe y Cookies: Acomplim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.

4. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS
Els tipus de dades qeu es poden sol·licitar i tractar són aquelles de caràcter identificatiu.

També recollirem de forma automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web, segons es descriu a la Política de Cookies.

Sempre que sol·licitem les seves dades personals, li informarem amb claritat de què són les dades personals que recollim i amb quina finalitat. en general, recollim i tractem les seves dades personals amb el propòsit de:
- Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats del sector.
-Enviament de comunicacions.

5. LEGITIMITAT

D'acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals podran tractar-se sempre que:

- Ens ha donat el seu consentiment als efectes del tractament. Per descomptat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
- Per requeriment legal.
- Pot existir un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privacitat, com per exemple l'enviament d'informació comercial per la seva suscripció a la nostra newsletter o per la seva condició de client.
- Per ser necessària per a la prestació d'algun dels nostres serveus mitjançant una relació contractual entre vostè i nosaltres.

6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb AGP ATELIER 1913, S.L. per a la prestació dels diferents serveis en qualitat d'Encarregats del Tractament. L'empresa no realitzarà cap cessió, excepte per obligació legal.

7. ELS SEUS DRETS

En relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per a:

- Accedir a les seves dades personals i a qualsevol altra informació indicada a l'Article 15.1 del RGPD.
- Rectificar les seves dades personals que siguin inexactes o estiguin incomplertes, d'acord amb l'Article 16 del RGPD.
- Suprimir les seves dades personals, d'acord amb l'Article 17 del RGPD.
- Limitar el tractament de les seves dades personals, d'acord amb l'Article 18 del RGPD.
- Sol·licitar la portabilitat de les seves dades, d'acord amb l'Article 20 del RGPD.
- Oposar-se al tractament de les seves dades personals, d'acord amb l'Article 21 del RGPD.

Si ha otorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el seu consentiment otorgat en qualsevol moment, sin que això afecti a la licitut del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir aquests drets enviant counicació, motivada i acreditada, a info@annamaldonadojoyas.com.

També té dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat de control competent (www.aepd.es) si es considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

8. INFORMACIÓ LEGAL
Els requisits d'aquesta Política complementen, i no substitueixen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que sigui la que prevalgui en qualsevol cas.

Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l'empresa pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això passi, li avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torni a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmi la seva acceptació.

Català